Editakoncernens företagsansvarsrapport 2012 överenstämmer med de riktlinjer för rapportering som upprättats av Global Reporting Initiative (GRI). Vi redovisar för närvarande i enlighet med nivå C i GRI:s riktlinjer.

GRI innehållsindextabellen visar standardindikatorerna i de nuvarande GRI-riktlinjerna (G3) och var i rapporten eller i Editas bokslut 2012 man kan hitta information om respektive område. I vilken omfattning vi rapporterar på varje indikator specifieras också.

PricewaterhouseCoopers Oy har bekräftat att vår rapport är
på nivå C enligt GRI:s riktlinjer.

GRI indikatorGRI:s innehållRedovisadeAnmärkningar
Strategi och analys
1.1

Uttalande från organisationens högsta beslutsfattare
Vd har ordet

Ja
1.2 Beskrivning av huvudsaklig påverkan, risker och möjligheter
Vd har ordet
Företagsansvarsprogram
Delvis

Organisationsprofil: Strategi
2.1 Organisationens namn Ja
2.2 De viktigaste varumärkena, produkterna och/eller tjänsterna Ja
2.3 Organisationsstruktur Ja
2.4 Lokalisering av organisationens huvudkontor Ja
2.5 Verksamhetens geografiska läge Ja
2.6 Ägarstruktur och företagsform
Företagstyrning
Ja
2.7

Beskrivning av marknaderna
Verksamhet

Ja
2.8

Den redovisande organisationens storlek
Finansiella info

Ja
2.9

Väsentliga förändringar under redovisningsperioden beträffande storlek, struktur eller ägande
Vd har ordet
Strategi

Ja Det finns inga väsentliga förändringar under rapportperioden
2.10 Utmärkelser och priser som mottagits under redovisningsperioden Ja

Information om redovisningen: Företegsansvar
3.1 Redovisningsperiod Ja
3.2 Datum för publiceringen av den senaste redovisningen Ja
3.3 Redovisningscykel Ja
3.4 Kontaktinformation Ja
3.5 Processer för definition av innehållet i redovisningen (väsentlighet, prioritering mellan områden i redovisningen och intressenter som använder redovisningen)
Företagsansvarsprogram
Ja
3.6 Redovisningens beräkningsunderlag och avgränsning Ja
3.7 Särskilda begränsningar för redovisningens omfattning och avgränsning Ja
3.8 Princip för redovisningen av joint ventures, dotterbolag, hyrda anläggningar och utlokaliserade verksamheter samt uppgifternas jämförbarhet Ja
3.9 Beskrivning av mätmetoder och beräkningsunderlag Delvis
3.10 Ändringar i tidigare rapporterade uppgifter Ja Det finns inga ändringar
3.11 Betydande förändringar i rapportens avgränsning, omfattning eller mätmetoder Ja Det finns inga väsentliga skillnader jämfört med tidigare års rapporter
3.12 GRI-jämförelse av innehållet Ja
3.13 Policy och nuvarande tillämpning för externt bestyrkande av rapporten Ja

Styrning, åtaganden och intressentrelationer
4.1 Organisationens förvaltningsstruktur
Företagsstyrningsprinciper
Ja
4.2 Styrelseordförandens ställning
Företagsstyrningsprinciper
Ja
4.3 Styrelsemedlemmarnas oberoende
Företagsstyrningsprinciper
Ja
4.4 Aktieägarnas och personalens möjligheter att påverka styrelsens verksamhet Företagsstyrningsprinciper Ja Det finns inga personalrepresentanter i styrelsen
4.5 Koppling mellan ersättning till styrelseledamöter, ledande befattningshavare och chefer och organisationens resultat (inklusive sociala och miljömässiga resultat)
Företagsstyrningsprinciper
Ja Koppling till företagsansvaret definieras inte
4.6 Rutiner och processer inom styrelsen för att säkerställa att inga intressekonflikter uppstår
Företagsstyrningsprinciper
Ja
4.7

Styrelsemedlemmarnas kompetens inom strategiskt ledarskap och samhällsansvar
Företagstyrningsprinciper
Styrelse

Delvis
4.8

Mission, värderingar och etiska principer
Företagsansvar
Vd har ordet

Ja
4.9

Styrelsens metoder att följa upp management av samhällsansvaret inklusive riskhanteringen
Företagsansvarsprogram
Riskhantering

Ja
4.10 Processer för att utvärdera styrelsens egna prestationer: Företagsstyrningsprinciper Ja
4.11 Tillämpning av Försiktighetsprincipen
Företagsstyrningsprinciper
Riskhantering
Ja
4.12

Externa initiativ som organisationen anslutit sig till
Medlemskap och certifikat

Ja
4.13 Medlemskap i organisationer, föreningar och intressebevakningsorganisationer
Medlemskap och certifikat
Ja
4.14 Organisationens intressentgrupper
 Intressentgrupper
Ja
4.15 Princip för identifiering och urval av intressenter
Intressentgrupper
Ja
4.16 Tillvägagångssätt vid kommunikation med intressenter Intressentgrupper Ja

Ekonomiska indikatorer: Ekonomiskt ansvar
Upplysningar om hållbarhetsstyrningen (Ekonomisk påverkan)
EC1* Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde
Ekonomiskt ansvar
Verksamhet
Ja
EC2* Finansiell påverkan samt andra risker och möjligheter för organisationens aktiviteter, hänförliga till klimatförändringen
Företagsansvar
Delvis
EC3* Omfattningen av organisationens förmånsbestämda åtagande Företagsstyrningsprinciper
Bokslut 2012
Delvis Bokslut 2012, Not 24, Pensionsförpliktelser, sida 40
EC4* Finansiellt stöd från staten Ja Inget finansiellt stöd från staten under rapporteringsperioden

Miljömässiga indikatorer: Miljöasvar
Upplysningar om hållbarhetsstyrningen (Miljöpåverkan) Ja
EN1* Materialanvändning Ja
EN2* Användning av återvunnet material Delvis

Kartonger (109 ton år 2012) och returpapper (74 ton år 2012).

EN4* Indirekt energianvändning Delvis
EN5 Minskad energianvändning genom sparande och effektivitetsförbättringar Delvis
EN6 Initiativ för att tillhandahålla produkter och tjänster som är energieffektiva eller baserade på förnyelsebar energi Delvis

Insatserna finns listade i
rutan " Edita minskar utsläpp av CO2".

Minskningar i energibehovet rapporteras inte

EN7 Initiativ för att minska indirekt energianvändning samt uppnådd reducering Delvis Insatserna finns listade i
rutan " Edita minskar utsläpp av CO2".
EN8* Vattenanvändning Ja

Edita använder endast kommunalt vatten.

.
EN16* Totala direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser Ja
EN17* Andra relevanta indirekta utsläpp av växthusgaser Ja
EN18 Initiativ för att minska utsläppen av växthusgaser, samt uppnådd minskning Delvis Uppnådd minskning rapporteras inte
EN22* Total avfallsvikt, per typ och hanteringsmetod Ja
EN26* Åtgärder för att minska miljöpåverkan från produkter och tjänster Delvis Minskningar rapporteras inte
EN28* Väsentliga brott mot miljölagstiftning och miljöbestämmelser Ja

Det förekom inga böter eller påföljder under år 2012.

EN29 Väsentlig miljöpåverkan genom transporter Ja

I koldioxidberäkningarna ingår CO2-utsläpp från transporter


Sociala indikatorer*: Socialt ansvar

*Klikkicom-koncernen inkluderas inte i indikatorerna LA2, LA4, LA6, LA7, LA10, LA12

Ledningens förhållningssätt till socialt ansvar Ja
Ledningens förhållningssätt till arbetsförhållanden och
anständiga arbetsvillkor
Delvis
LA1* Total personalstyrka, uppdelad på anställningsform (hel-/deltid) och anställningsavtal (permanent/tidsbestämd anställning) Delvis

Fast anställda: Sverige 388, Finland 359, Ukraina 22
Tillfälligt anställda: Sverige 12, Finland 11

LA2* Personalomsättning Delvis

Antal personer som slutat på egen begäran: Sweden 43, Ruotsi 45
Antal personer som slutat på grund av omstruktureringsåtgärder: Suomi 53, Ruotsi 2
Antal externt rekryterade personer: Suomi 68, Ruotsi 33

LA4* Andel av personalstyrkan som omfattas av kollektivavtal Ja

Totalt: 76 %
Sverige: JG Communication 99 %, Citat 99 %, Västra Aros 99 %, Mods 0 %, Edita Sweden 0 %Finland: Edita Abp 68 %, Edita Prima 67 %, Edita Publishing 71 %, Educode 94 % Ukraina 0 %

LA5* Minsta varseltid angående betydande för ändringar i verksamheten Ja

Sverige: 2 månader om upp till 25 anställda kan vara övertaliga, 4 månader om 26-100 anställda kan vara övertaliga, 6 månader om fler än 100 anställda kan vara övertaliga.

Finland: Vid alla organisatoriska förändringar som har direkt inflytande på de anställdas arbete skall arbetsgivaren inbjuda arbetstagarrepresentanterna till förhandlingar, med en skriftlig inbjudan fem dagar före förhandlingarna. Vid organisatoriska förändringar som kan leda till uppsägningar av färre än 10 anställda skall en förhandlingsperiod om två veckor tillämpas. Vid organisatoriska förändringar som kan leda till uppsägningar av fler än 9 anställda skall en förhandlingsperiod om sex veckor tillämpas.

LA6 Personal representerad i arbetarskyddskommittéer Ja JG Communication: 7 %, Citat AB: 6 %,
Västra Aros: 14 %, Mods: 7 %, Edita Sweden: 20 %,
Edita Oyj: 6 %, Edita Prima: 2 %, Edita Publishing: 6 %, Citat Oy: 8 %, Educode: 22 %, Citat LLC: 5 %
LA7* Omfattningen av skador, arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade dagar, frånvaro samt arbetsrelaterade dödsolyckor Delvis Ackumulerad total sjukfrånvaro: 2,5%
Antal personer med långvarig sjukfrånvaro (ej avlönade): 3
Antal olycksfall i arbetet: 9
Sjukskrivningsdagar: 13
LA10* Utbildningstimmar i medeltal per arbetstagare på arbetsgrupp Delvis

JG Communication: 17, Citat AB: 27, Västra Aros: 8, Mods: 6, Edita Sweden: 6, Edita Abp: 20, Edita Prima: 9, Edita Publishing: 16, Citat Oy: 23, Educode: 0, Citat LLC: 0, koncernen totalt: 14

Rapporteras inte på arbetsgrupp

LA11

Program för kunskapsledning och livslångt lärande
Socialt ansvar

Ja
LA12 Utvecklingssamtal och prestationsutvärderingar Ja JG Communication: 87,7 %, Citat AB: 83,3 %, Västra Aros: 67,2 %, Mods: 83,3 %, Edita Sweden: 88,9 %, Edita Abp: 75 %, Edita Prima: 55,9 %, Edita Publishing: 56,9 %, Citat Oy: 95,5 %, Educode: 16,6 %, Citat LLC: 88,9 %
LA13* Mångfald inom styrelse, ledning och olika personalkategorier Delvis

Ledningsgruppen: 5 man, 3 kvinnor
Styrelsen: 4 man, 3 kvinnor

Anställda uppdelat på kön:
Sverige: 220 (57 %) man, 168 (43 %) kvinnor
Finland: 198 (55 %) man, 161 (45 %) kvinnor
Ukraina: 16 (73 %) man, 6 (27 %) kvinnor


Märkning av produkter
PR3* Typ av produkt- och tjänsteinformation som krävs enligt rutinerna
Miljöansvar
Delvis
PR5 Rutiner för kundnöjdhet, inklusive resultat från kundundersökningar
Företagsansvarsprogram
Delvis Reslutaten rapporteras inte


* GRI nyckelindikator