Företags-
ansvarsprogram

Då vi utvecklar vårt ansvar, utökar vi samtidigt vår kunders ansvar, förstärker vår kunkurrenskraft och stödjer en hållbar utveckling av vårt samhälle.

 

Editas program för företagsansvar innehåller tre delområden: ekonomiskt ansvar, socialt ansvar och miljöansvar. Våra värdeord – förnyelse, respekt och ansvar – stödjer programmet, som också är integrerat i koncernens strategi.

Vi utvecklade vårt program för företagsansvar år 2010. En viktig del i utvecklingsarbetet var att ta reda på intressentgruppernas förväntningar. I en personalenkät ställdes frågor om medarbetarnas förväntningar, medan förväntningarna i koncernbolagens ledningar framkom genom intervjuer.

Våra kriterier på företagsansvar

Som en del i 2010 års utvecklingsprojekt för ett program för företagsansvar valde vi ut de mest relevanta kriterierna på företagsansvar, nämligen de där Edita vill vara föregångare när det gäller att utveckla kommunikation, öka medvetenheten om frågor som rör företagsansvar och att ta ansvar för miljön.

Vi vill även attrahera och kunna behålla medarbetare, utveckla ett gott ledarskap och arbeta för mångfald i koncernen.

Utvärderingen varje år

Vi utvärderar kriterierna varje år. Vid slutet av 2012 bestämde vi att de kriterierna vi valde i 2010 är fortfarande väsentliga för oss. Vi varken lade till eller tog bort någonting. Förutom att vara en föregångare inom flera områden, vill vi ha en aktiv relation med våra intressentgrupper.

I det perspektivet är följande kriterier särskilt viktiga: Att vara en pålitlig partner, utveckla öppenhet och transparens, dela med oss av kunskap, erbjuda medarbetare möjlighet till karriärutveckling och kompetensutveckling samt främja medarbetarnas balans mellan arbete och fritid.

Vilken betydelse kriterierna har för våra intressentgrupper och hur de inverkar på Edita beskrivs i tabellen Kriterier på företagsansvar. Koncernens arbetsgrupp för företagsansvarsarbete (CRI-gruppen), verkställande direktören och den högsta ledningen i koncernbolagen valde ut kriterierna och deltog i utvärderingen av deras betydelse.

Kriterier på företagsansvar

 

Intressentgrupper

I samband med att vi år 2010 tog fram programmet för företagsansvar identifierade vi våra viktigaste intressenter. Editas centrala intressentgrupper består av medarbetare, kunder, ägaren ( finska staten), samarbetspartners, konkurrenter, fackförbund, slutanvändare av våra tjänster och produkter, medborgarorganisationer och, i ett bredare perspektiv, hela samhället.

Dialogen med intressentgrupperna är en väsentlig del av Editas arbete med företagsansvar och affärsverksamhet. Om vi ska vara framgångsrika och utvecklas som företag, yrkesmänniskor, arbetsgivare och samarbetspartner måste vi vara lyhörda för våra intressentgrupper.

Vi förnyade vår webbplats under 2012 med syftet att ytterligare förbättra informationen till våra intressentgrupper.

 

Ett centralt mål var att lyfta fram teman om företagsansvar på webbplatsen.

Vi strävar efter att tillgodose alla våra intressentgruppers informationsbehov på våra webbplatser på finska, svenska och engelska. Vi informerar också våra intressentgrupper direkt om betydande händelser i vår affärsverksamhet.

Vi har definierat “Code of conduct and ethical standards” som ett av våra viktigaste CR kriterier. År 2012 tog vi fram Edita Group´s Code of Business Ethics (COBE). Dokumentet innehåller de principer som varje medarbetare inom gruppen måste följa i sitt arbete och i relationer med kollegor, arbetsgivare, företaget, partners och andra intressenter. COBE gäller även för våra affärspartners.

Under 2012 sålde vi produkter och tjänster till kunder och övriga intressentgrupper för 115,5 milj. euro (107,6 miljoner euro) och köpte varor och tjänster från leverantörer för58,6 miljoner euro (50,4 miljoner euro).

Edita skapade ekonomisk nytta åt sina intressenter för sammanlagt 59,1 miljoner euro (55,6 miljoner euro), varav den största delen,51,3 miljoner euro (48,8 miljoner euro), riktades till personalen i form av löner, pensioner och sociala avgifter. Läs mer om ekonomiskt ansvar.

Personal

Ett bra ledarskap är vårt viktigaste affärsetiska kriterium. Nästan lika viktigt är ”att vara en bra arbetsgivare” och ”att attrahera och behålla de bästa medarbetarna”.

År 2012 tog vi fram en ny HR-strategi som betonar ledarskap, kompetens, engagemang och välbefinnande. Målet är att höja nivån på arbetsledningen inom Edita så att den stödjer de anställdas välbefinnande och deras lojalitet mot företaget. Vidare har vi definierat de viktigaste kompetenserna hos en Edita-chef. År 2013 kommer vi att lansera två viktiga ledarutvecklingsprojekt, ett för de olika bolagens ledningsgrupper och ett för unga, potentiella ledare i framtiden.

Det andra huvudmålet är att alla medarbetare inom Edita ska ha möjlighet att utveckla sig inom expertområden och utföra ett bra arbete. År 2013 kommer vi att starta ett program för affärsinriktad kompetensutveckling för alla anställda.

Intranätet Plaza är koncernens centrala forum för intern dialog med koncernens bolag, verksamma i olika länder. Samtidigt som Plaza främjar gemenskapen i koncernbolagen, sammanför webbplatsen Editas medarbetare över bolags- och landsgränser. I Plaza har varje bolag sitt eget intranät. Bolagen kan även publicera information för alla Editas medarbetare samt diskutera och samarbeta i olika frågor.

Regelbundna informationsmöten och utvecklingssamtal är centrala verktyg i dialogen mellan ledning och personal. Under 2012 deltog 85 procent av medarbetarna i minst ett utvecklingssamtal med sin chef. År 2011 var motsvarande andel 60 procent.

En gång om året genomförs en personalenkät som omfattar hela koncernen. År 2011 svarade 72 procent av personalen på enkäten (77 procent 2011). 90 procent ansåg att det är viktigt att föregå med gott exempel inom miljöarbetet (85 procent 2011). Av dem som svarade ansåg 74 procent att det är viktigt att Edita är en föregångare inom socialt ansvar. (Den frågan ingick inte i enkäten 2012.)

Kunder

Kommunikationsbranschen förändras i snabb takt och det gör även kundernas förväntningar. En kontinuerlig dialog med kunderna är därför en viktig del av vår affärsverksamhet. I koncernens bolag diskuteras detta dagligen, och de flesta av bolagen kartlägger kundernas förväntningar genom årliga kundenkäter.

Edita Prima har sedan flera år frågat om kundernas åsikter om bolagets miljöarbete. År 2012 kompletterades enkäten med frågan om det var viktigt för kunden att dess leverantör uppfattades som ett socialt ansvarstagande företag. Vårt mål är att ha med frågor om företagsansvar även i de övriga koncernbolagens kundundersökningar.

Våra frukostseminarier, Edita Aamiainen i Finland och Edita Education i Sverige, lyfter fram aktuella ämnen inom kommunikation. Syftet med evenemangen är i första hand att vara en kanal för marknadsföring, men de följs också upp på Youtube och Facebook i form av videointervjuer med talarna och där vem som helst kan ta del av diskussionen.

I februari 2012 handlade Edita Aamiainen i Helsingfors om miljöansvar, arrangerat i samarbete med våra partners energibolaget Helsingin Energia, och CRnet, en serviceorganisation inriktad på affärsetik.

Marknadsundersökningar är ett viktigt verktyg för samverkan med kunderna. I Finland använder vi oss mest av undersökningsdata från Finlands reklamförbund och Mediernas centralförbund och i Sverige främst av data som produceras av Institutet för Reklam- och Mediestatistik (IRM).

Ägare

Edita Abp är ett finländskt publikt aktieföretag som till hundra procent ägs av finska staten. En representant för ägare är ledamot i Editas styrelse. Ägaren får även regelbunden information om vår affärsverksamhet i form av olika ekonomiska rapporter.

 

Medlemskap och certifikat

Medlemskap

Edita är medlem i flera organisationer som främjar företagsverksamhet och kommunikationsbranschen i Finland och Sverige.

I Finland är de viktigaste Marknadskommunikations-
förbundet i Finland, Mediernas Centralförbund, Finlands Marknadsföringsförbund, Finlands Förlagsförening, Helsingforsnejdens handelskammare och Finpro. I Sverige är Edita medlem i bland annat Finsk-svenska handelskammaren och Sveriges Marknadsförbund.

Edita är medlem i Finnish Business & Society ry (FiBS), ett företagsnätverk vars syfte är att främja ekonomiskt, socialt och ekologiskt ansvarsfull företagsverksamhet i Finland.

Edita Västra Aros AB medverkar i FN:s initiativ Global Compact. I initiativet förbinder företag sig att följa internationellt godkända verksamhetsprinciper gällande mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.

Edita Prima Oy är medlem i Förpackningsbranschens Miljöregister (PYR).

Edita Västra Aros AB är medlem i REPA, registret för förpackningsbranschen i Sverige.

Certifikat

Klimatneutral affärsverksamhet

Klimatneutrala koncernbolag är Edita Prima Ab, Edita Publishing Ab, JG Communication AB, Edita Västra Aros AB och Mods Graphic Studio AB.

De har minskat koldioxidutsläppen som deras verksamhet orsakar och kompenserat de återstående utsläppen genom att finansiera FN-övervakade projekt inom mekanismen för ren utveckling i Indien.

Gröna kontor

Fem av Editas kontor följer WWF:s Green Office-kriterier. Målet är att under de närmaste åren utvidga Green Office-systemet till alla kontor i Edita.

Det nordiska miljömärket

Edita Prima i Helsingfors, Edita Västra Aros i Västerås och Sandvikens Tryckeri är Svanenmärkta produktionsanläggningar. Tryckverksamhetens miljökonsekvenser har beaktats i hela produktionskedjan. De material och produktionsprocesser som används motsvarar Svanenmärkets krav.

Standard för miljöledning

Miljöledningen i produktionsanläggningarna i Edita Prima i Helsingfors och Edita Västra Aros i Västerås motsvarar kraven i standarden ISO 14001. Edita Västra Aros produktionsanläggning i Stockholm kommer att certifieras enligt standarden ISO 14001 under 2013.

Certifiering av skogar

Editas huvudproduktionsanläggningar har certifierat sina system för att spåra ursprunget för träfibern som används i deras papper på det sätt som förutsätts i de internationella programmen Forest Stewardship Council (FSC) och Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC). Tryckerierna har rätt att använda dessa ursprungsmärkningar för papper. Märkningarna intygar att träfibern som används vid papperstillverkningen härstammar från skogar som sköts på ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt ansvarsfullt sätt.